Verb Conjugation

 1. I speak
 2. I spoke
 3. I will speak
 4. I am speaking
 5. I was speaking
 6. I will be speaking
 7. I have spoken
 8. I had spoken
 9. I will have spoken
 10. I have been speaking
 11. I had been speaking
 12. I will have been speaking
 13. I would speak
 14. I would have been speaking
 15. I should speak
 16. I should have been speaking
 17. I can speak
 18. I could speak
 19. I could have spoken
 20. I could have been speaking 

Leave a Comment